Regulamin

Regulamin

REGULAMIN SPRZEDAŻY TOWARÓW NA ODLEGŁOŚĆ
ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
www.euforma.pl

REGULAMIN SPRZEDAŻY TOWARÓW NA ODLEGŁOŚĆ
ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
www.euforma.pl

z dnia 02.01.2021r.

 

§1 Wstęp

Niniejszy regulamin określa zasady i warunki korzystania ze sklepu internetowego udostępnionego pod adresem https://euforma.pl przez EUFORMA Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Królowej Jadwigi 18/118, 85-231 Bydgoszcz, NIP: 967-136-58-80, REGON: 361977778, KRS 0000874820

Dane do szybkiej komunikacji ze Sprzedawcą (Dane adresowe / kontaktowe/ reklamacyjne):

EUFORMA Sp. z o.o. ul. Królowej Jadwigi 18/118, 85-231 Bydgoszcz, NIP: 967-136-58-80, REGON: 361977778, KRS 0000874820
e-mail: halo@euforma.pl
tel. +48 509 11 99 00
Dane rachunku bankowego:
mBank
KOD BIC/SWIFT: BREXPLPWMBK
Numery kont bankowych:
Dla wpłat w zł (PLN):
IBAN: PL 22 1140 2004 0000 3102 7598 2863
Dla wpłat w euro (EUR):
IBAN: PL 65 1140 2004 0000 3412 0389 1314

 

§2 Słownik pojęć

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Karta produktu – podstrona Sklepu, opisująca konkretny Towar;
 2. Klient – osoba fizyczna, w tym Konsument, która ukończyła co najmniej 18 rok życia, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która złożyła lub zamierza złożyć Zamówienie lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego;
 3. Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, zarejestrowana z CEiDG, dokonująca zakupu niezwiązanego z zawodowym charakterem prowadzonej działalności (niezgodność z PKD);
 5. Konto (Konto Klienta) – podstrona Sklepu, w ramach której Klient ma możliwość m.in. zarządzać danymi osobowymi, zarządzać stanem złożonych przez niego Zamówień, a także składać Zamówienia po zalogowaniu;
 6. Producent – podmiot odpowiedzialny za dostarczenie Towaru do Sklepu lub bezpośrednio do Klienta;
 7. Regulamin – niniejszy Regulamin sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
 8. Rejestracja – jednorazowa dowolna i bezpłatna czynność, polegająca na założeniu przez Klienta Konta Klienta, dokonana z wykorzystaniem panelu administracyjnego udostępnionego przez Usługodawcę na stronie Sklepu;
 9. Sklep Internetowy (dalej także jako „Sklep”) – serwis internetowy dostępny pod adresem https://euforma.pl za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia, a także korzystać z pozostałych Usług Sklepu;
 10. Strona – Usługodawca lub Klient;
 11. Towar – rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy sprzedaży;
 12. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Usługodawcą a Klientem z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość za pośrednictwem Sklepu, której przedmiotem są Towary;
 13. Usługa (Usługi) – usługa świadczona przez Usługodawcę drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie za pośrednictwem Sklepu;
 14. Usługodawca (także „Sprzedawca”) – EUFORMA Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Królowej Jadwigi 18/118, 85-231 Bydgoszcz, NIP: 967-136-58-80, REGON: 361977778, KRS 0000874820;
 15. Ustawa – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014, poz. 827);
 16. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy sprzedaży z Usługodawcą, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego określające rodzaj i liczbę Towarów będących przedmiotem Umowy sprzedaży.

 

§3 Obowiązki Stron

 1. Klient zobowiązany jest do korzystania z Usług oferowanych przez Usługodawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także do niedostarczania treści zabronionych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 2. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Towaru wolnego od wad.
 3. Jeżeli kupującym jest Konsument, Sprzedawca obowiązany jest niezwłocznie wydać rzecz kupującemu, nie później niż trzydzieści dni od dnia zawarcia Umowy sprzedaży, chyba że Umowa sprzedaży stanowi inaczej (np. w opisie Towaru wskazany jest inny termin dostarczenia Towaru). W przypadku konieczności wytworzenia zamawianego Towaru przez producenta, termin wydania Towaru może wynosić powyżej 30 dni. Sprzedawca każdorazowo poinformuje Klienta o szacowanym czasie oczekiwania na Towar.

 

§4 Zamówienia

 1. Klient może składać Zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Do złożenia Zamówienia nie jest konieczna Rejestracja.
 2. Klient może również złożyć zamówienie kontaktując się ze Sklepem telefonicznie pod numerem +48 509 11 99 00 lub za pomocą poczty elektronicznej, pisząc na adres halo@euforma.pl. Kontakt ze Sklepem możliwy jest w dni robocze w godzinach 10.00 – 18.00.
 3. W przypadku złożenia zamówienia drogą telefoniczną lub mailową, Sprzedawca prześle Klientowi formularz zamówienia zawierający szczegóły złożonego zamówienia. Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia, po zaakceptowaniu przez Klienta formularza zamówienia oraz po opłaceniu zamówienia kwotą wskazaną za formularzu zamówienia.

Opłacenie zamówienia uznawane będzie za akceptację formularza zamówienia oraz złożenie zamówienia.

 1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży Towaru na odległość poprzez Sklep Internetowy należy dokonać wyboru Towaru, zalogować się na Konto Klienta albo podać niezbędne dane wymagane przez Sprzedawcę podczas procesu składania Zamówienia oraz ostatecznie złożyć Zamówienie podejmując kolejne czynności w oparciu o wyświetlane Klientowi informacje.
 2. W chwili utworzenia Konta Klient zawiera ze Sprzedawcą umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 3. Zamówienie zostaje złożone z chwilą naciśnięcia przez Klienta przycisku „Kupuję i Płacę”.
 4. W trakcie całego procesu składania Zamówienia, aż do momentu naciśnięcia przycisku „Kupuję i Płacę” – Klient ma możliwość modyfikacji składanego Zamówienia.
 5. Warunkiem złożenia skutecznego Zamówienia jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta Regulaminu.
 6. Złożenie Zamówienia stanowi ofertę zawarcia Umowy sprzedaży Towarów, w rozumieniu Kodeksu cywilnego, złożoną Sprzedawcy przez Klienta.
 7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail będącą potwierdzeniem wpłynięcia Zamówienia do Sklepu, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
 8. Wraz z otrzymaniem przez Klienta potwierdzenia, o którym mowa w ust. 10 powyżej dochodzi do zawarcia Umowy sprzedaży.
 9. Jeżeli po złożeniu przez Klienta Zamówienia, okaże się, że realizacja Zamówienia w całości albo w części nie będzie możliwa, Usługodawca niezwłocznie poinformuje o tym Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. W takim przypadku Klient może anulować Zamówienie w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie albo anulować złożone Zamówienie w całości.

 

§5 Ceny, płatności oraz dostawa Towaru

 1. Ceny Towarów w Sklepie podawane są w złotych polskich i są cenami brutto tzn. zawierają podatek VAT.
 2. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych Towarów do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.
 3. Ceny Towarów nie zawierają kosztów dostawy, które każdorazowo wskazane są w procesie składania Zamówienia. Całkowita wartość Zamówienia obejmuje cenę Towarów oraz koszty dostawy, w przypadku gdy koszty dostawy ponosi Klient.
 4. Klient ma możliwość uiszczenia zapłaty za zamówienie w następujący sposób:
  1. przelewem bankowym na rachunek bankowy Usługodawcy (przedpłata);
  2. przez płatność online za pośrednictwem serwisu PayU oraz paynow.
 5. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A.
 6. Dostępne formy płatności: Karty płatnicze: Visa, Visa Electron,Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro.

Czas oczekiwania na Towar

 1. Czas oczekiwania na realizację zamówienia uzależniony jest od dostępności Towaru w magazynie Sklepu lub magazynie Producenta. Szacowany czas oczekiwania na realizację zamówienia podany jest na Karcie produktu.
 2. W sytuacji konieczności wyprodukowania Towaru zamówionego przez Klienta, czas oczekiwania na realizację będzie ustalany indywidualnie z Klientem.
 3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji zamówienia z przyczyn leżących po stronie Producenta po powiadomieniu Klienta o tym fakcie. Podawane czasy oczekiwania na Towar są terminami planowanych dostaw przez Producenta, nie są terminami wiążącymi.
 4. W przypadku płatności przelewem (przedpłata) albo za pośrednictwem eCARD wysyłka będzie realizowana dopiero po zaksięgowaniu wpłaty za Towar odpowiednio na rachunku bankowym albo koncie Usługodawcy w serwisie eCARD (po pozytywnej autoryzacji transakcji).
 5. Do czasu oczekiwania na zamówienie należy doliczyć czas dostawy Towaru do Klienta. Dostawy realizowane są za pośrednictwem firm kurierskich lub transport własny Sklepu. Czas dostawy Towaru terenie Polski wynosi maksymalnie 48 godzin roboczych, do pozostałych krajów maksymalnie 7 dni roboczych

Koszty dostawy

Koszty dostawy są wskazywane na produkcie oraz w koszyku w czasie składania Zamówienia oraz mogą być zróżnicowane dla różnych sposobów płatności i gabarytów Towaru i wynoszą odpowiednio:

Dostawy do Polski:

przy płatności przelewem lub za pomocą systemu płatności PayU lub paynow:

 • Odbiór osobisty w naszych salonach lub magazynach mieszących się w Bydgoszczy, Gdańsku, Katowicach, Warszawie lub Wrocławiu – 0 zł,
 • Produkty w kategorii mały gabaryt – 15 zł,
 • Produkty w kategorii średni gabaryt – 99 zł,
 • Produkty w kategorii duży gabaryt –
    • usługa STANDARD 249 zł, obejmująca dostarczenie pod wskazany adres wraz z wniesieniem,
    • usługa PREMIUM 299 zł obejmująca wniesienie, rozpakowanie, ustawienie, drobny montaż, zabranie opakowań.

Powyższe koszty dotyczą zamówień składanych poprzez sklep internetowy oraz salony sprzedaży, telefonicznie lub poprzez e-mail. Koszty związane z dostawą naliczane są jednorazowo.

Powyższy cennik nie dotyczy transportów do realizacji biznesowych, przy realizacjach biznesowych koszty transportu ustalane są indywidualnie.

Dostawy do pozostałych krajów:

Przed dokonaniem zakupu, prosimy o kontakt w celu indywidualnej wyceny kosztu dostawy.

 

Przy odbiorze przesyłki z zamówionym Towarem, konieczne jest, aby Konsument sprawdził przesyłkę i wskazujemy, że w przypadku stwierdzenia:

  • uszkodzenia mechanicznego zawartości przesyłki,
  • niekompletności przesyłki,
  • niezgodności zawartości przesyłki z przedmiotem Zamówienia,

Konsument/ Przedsiębiorca jest uprawniony do odmowy przyjęcia przesyłki. W takim przypadku sugerujemy zapisanie uwag lub notatki ze zdarzenia w obecności dostarczyciela oraz niezwłoczne powiadomienie Usługodawcy o zaistniałej sytuacji. W każdym wypadku, w razie uszkodzeń sugerujemy sporządzenie protokołu uszkodzeń w obecności dostarczyciela przesyłki.

Klient niebędący Konsumentem/ Przedsiębiorcą w chwili odbioru przesyłki zobowiązany jest sprawdzić jej zawartość. W przypadku stwierdzenia jej uszkodzenia zobowiązany jest zgłosić ten fakt dostawcy Towaru i niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedającym. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych Towaru w trakcie transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkodowego podpisanego przez odbiorcę niebędącego Konsumentem i dostawcę przesyłki.

Sprzedawca przypomina, że zgodnie z art. 548. § 1 Kodeksu cywilnego z chwilą wydania rzeczy sprzedanej przechodzą na kupującego (Klienta) korzyści i ciężary związane z rzeczą (Towarem) oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy (Towaru).

Jeżeli Towar ma zostać przesłany przez Sprzedawcę Konsumentowi/ Przedsiębiorcy, niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzi na Konsumenta z chwilą wydania Towaru Konsumentowi. Za wydanie Towaru uważa się jej powierzenie przez Sprzedawcę przewoźnikowi, jeżeli Sprzedawca nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez Konsumenta/ Przedsiębiorcę.

Dowodem zakupu w Sklepie jest faktura VAT lub paragon. Złożenie zamówienia przez Klienta jest jednoznaczne z upoważnieniem do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy i dostarczenie jej drogą elektroniczną, na podany przez Klienta adres e-mail.

 

§6 Uprawnienie Konsumenta/ Przedsiębiorcy do odstąpienia od Umowy (zwrot Towaru)

 1. Konsument/ Przedsiębiorca może odstąpić od Umowy sprzedaży Towarów zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, telefonicznie lub e-mailem, w terminie 14 (czternastu) dni, przy czym termin ten biegnie od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta/ Przedsiębiorcę lub wskazaną przez niego osobę trzecią (inną niż przewoźnik), a w przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części. Do zachowania terminu wystarczy złożenie stosownego oświadczenia Sprzedawcy na piśmie, telefonicznie lub e-mailem, przed jego upływem.
 2. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej można złożyć także na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Ustawy oraz załącznik nr 1 do Regulaminu.
 3. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Towarów zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą.
 4. Jeżeli Konsument/ Przedsiębiorca złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

Obowiązki Konsumenta/ Przedsiębiorcy

 1. Konsument/ Przedsiębiorca ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Towar powinien być zapakowany w sposób, który zagwarantuje jego bezpieczny transport.
 2. Konsument/ Przedsiębiorca ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru (koszt odesłania).
 3. Konsument/ Przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

Obowiązki Sprzedawcy

 1. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta/ Przedsiębiorcy o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić Konsumentowi/ Przedsiębiorcy wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towarów, przy czym Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Konsumenta/ Przedsiębiorcy, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta/ Przedsiębiorcy dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 2. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument/ Przedsiębiorca, chyba że Konsument/ Przedsiębiorca wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków zostanie wykonany bezpośrednio na kartę Kupującego.
 3. Jeżeli Konsument/ Przedsiębiorca wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi/ Przedsiębiorcy poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 4. Sugerujemy dołączenie dowodu zakupu, w celu usprawnienia procesu zwrotu.

Ustawowe wyłączenie prawa do odstąpienia od Umowy sprzedaży

 1. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w sytuacjach określonych w art. 38 Ustawy, tj. w odniesieniu do umów:
  1. o świadczenie usług, jeżeli sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta/ Przedsiębiorcy, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta/ Przedsiębiorcy lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
  8. w której Konsument/ Przedsiębiorca wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  11. zawartej w drodze aukcji publicznej;
  12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  13. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 2. Sprzedawca wskazuje, że niektóre Towary ze względu na swój charakter nadają się jedynie do jednokrotnego montażu lub połączenia, w związku z czym w oparciu o wskazany powyżej ust. 12 pkt. 3 lub 6 nie mogą zostać zwrócone w ramach odstąpienia od Umowy sprzedaży. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi/ Przedsiębiorcy w przypadku zamówienia produktu nieprefabrykowanego, wyprodukowanego według specyfikacji Konsumenta/ Przedsiębiorcy lub służącego zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, w tym w szczególności produktu o właściwościach indywidualnie określonych przez Konsumenta/ Przedsiębiorcę, takich jak kolor czy rodzaj materiału, z którego wykonany jest produkt. Dotyczy to w szczególności mebli, w przypadku których klient ma możliwość wyboru rodzaju i koloru tkaniny obiciowej, wyboru wybarwienia drewna lub innych wykończeń.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub niejasności prosimy o kontakt pod adresem halo@euforma.pl lub numerem telefonu +48 509 11 99 00.

 

§7 Rękojmia za wady fizyczne Towaru (Reklamacje i procedura reklamacyjna)

 1. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Towaru wolnego od wad i odpowiada za wady Towaru.
 2. Sprzedawca jest zwolniony z odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Konsument/ Przedsiębiorca w momencie zawarcia umowy wiedział o wadzie, np. towar był sprzedawany po obniżonej cenie z uwagi na określoną usterkę.
 3. W przypadku sprzedaży towaru używanego (towar z ekspozycji) okres odpowiedzialności z tytułu rękojmi jest skrócony do jednego roku.
 4. Wada fizyczna polega na niezgodności sprzedanego Towaru z Umową sprzedaży.
 5. Reklamacje, z tytułu rękojmi za wady (niezgodności Towarów z Umową Sprzedaży) można składać pisemnie lub pocztą e-mail na adres Sprzedawcy.
 6. W celu przyspieszenia rozpoznania reklamacji, prosimy o podanie w treści zgłoszenia reklamacyjnego: zgłaszanego roszczenia, krótkiego opisu przyczyn uzasadniających reklamację oraz danych kontaktowych Konsumenta/ Przedsiębiorcy. Prosimy o załączenie w miarę możliwości do reklamacji dowodu zakupu Towaru (faktura). W przypadku, gdy zgłoszenie reklamacyjnie nie zawiera informacji niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem w celu ich uzyskania.
 7. Jeżeli sprzedany Towar ma wadę, Klient może:
  1. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo wadę taką usunie. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Towaru z wadą pozostaje do wartości Towaru bez wady. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada Towaru jest nieistotna;
  2. żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest zobowiązany wymienić wadliwy Towar na wolny od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta z zastrzeżeniami i na zasadach określonych we właściwych przepisach Kodeksu cywilnego.
 8. Jeżeli Klientem jest Konsument/ Przedsiębiorca, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta/ Przedsiębiorcę jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta/Przedsiębiorcę inny sposób zaspokojenia.
 9. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, powinien dostarczyć wadliwy Towar, najlepiej z dopiskiem „reklamacja”.
 10. Konsument/ Przedsiębiorca zostanie zawiadomiony w terminie 14 dni o rozpatrzeniu reklamacji i sposobie jej załatwienia.
 11. Sprzedawca odpowiada za niezgodność Towaru z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego Towaru Konsumentowi/ Przedsiębiorcy. Konsument/ Przedsiębiorca traci uprawnienie do żądania doprowadzenia Towaru do stanu zgodnego z umową, przysługujące mu na podstawie obowiązujących przepisów, jeżeli przed upływem dwunastu miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi o tym Sprzedawcy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.
 12. Różnice w odcieniu wybarwienia tkaniny, skóry, eko-skóry, drewna, płyty laminowanej, które wynikają z różnie ustawionych parametrów monitora lub karty graficznej nie stanowią podstawy do zgłoszenia reklamacji. Zdjęcia przedstawione na stronie Sklepu są poglądowe, tkaniny i kolory różnić się mogą nieznacznie od dostępnych. Kolor drewna naturalnego w rzeczywistości może odbiegać kolorystycznie od zdjęcia produktu.
 13. W przypadku domawiania przez Kupującego mebla tapicerowanego tkaniną w takim samym kolorze jak zakupione już meble może wystąpić różnica w odcieniach wybranej tkaniny, co nie stanowi podstawy do reklamacji produktu.
 14. Kupujący przyjmuje do wiadomości, iż specyfikacja materiału (skóry naturalnej), powoduje, iż meble składają się z kilku płatów skóry, dlatego też mogą wystąpić różnice w kolorach, odcieniach, fakturze materiału, różnego rodzaju znamiona, w szczególności ale nie wyłącznie: zmarszczki, blizny. Wskazane wyżej właściwości materiału nie podlegają reklamacji, i jako takie nie stanowią wady mebla.
 15. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że odcień i splot tkaniny może w niewielkim stopniu różnić się od odcienia i splotu tkanin we wzorniku udostępnionym przez Sprzedawcę, co jest naturalną cechą tkanin tapicerskich. Różnica taka nie stanowi wady produktu, jak również nie stanowi podstawy do reklamacji produktu.
 16. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia i wady powstałe wskutek nieprawidłowego użytkowania bądź pielęgnacji mebli zawierających elementy wykonane ze skóry naturalnej lub tkaniny oraz użytkowania niezgodnego z instrukcją ochrony mebli.

 

§8 Gwarancja jakości Towaru

 1. Na Towary może być udzielona gwarancja jakości. W takim przypadku z dokumentu gwarancji wynika, kto jest odpowiedzialnym z tytułu gwarancji, określone są warunki gwarancji, a także jak należy postępować w przypadku wykrycia wady w Towarze.
 2. Powyższe nie wyłącza uprawnień Konsumenta określonych w § 7, przy czym Konsument powinien dokonać wyboru formy usunięcia wady Towaru i z takowej skorzystać.
 3. Na podstawie art. 558 § 1 odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady Towarów jest wyłączona w stosunku do Klientów niebędących Konsumentami.
 4. Wyłączenie odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu rękojmi i gwarancji:
 1. Odmowa Konsumenta wydania wyrobu bądź jego części do naprawy w warunkach fabrycznych, bądź jej uniemożliwienie w lokalu Konsumenta oznaczać będzie, że Konsument zwolnił Gwaranta z wykonania obowiązków gwarancyjnych i zrzekł się wszelkich roszczeń z tytułu gwarancji względem Gwaranta.
 2. Nie są objęte gwarancją wady i uszkodzenia, w następstwie których obniżono cenę wyrobu przy jego zakupie i o których Konsument został poinformowany przed zakupem.

 

Utrata uprawnień gwarancyjnych przez Konsumenta/ Przedsiębiorcę następuje w przypadkach:

 1. niewłaściwego lub niezgodnego z przeznaczeniem użytkowania i przechowywania mebla, w szczególności nie przestrzeganie zasad użytkowania oraz niewłaściwego wykonywania zabiegów czyszczenia i konserwacji, w szczególności nie przestrzeganie zasad konserwacji mebla,
 2. stwierdzenia prób wykonywania naprawy lub poprawek przez osoby nieuprawnione przez Gwaranta,
 3. szkód i usterek spowodowanych przez zwierzęta,
 4. uszkodzenia wynikłe z naprawy lub przeróbki mebli wykonanej przez Klienta lub na zlecenie Klienta,
 5. zmiany zachodzące w meblach, będące efektem naturalnych procesów starzenia (zmiany barwy, połysku drewna, tkanin oraz powierzchni lakierowanych),
 6. różnice  w odcieniu elementów wykonanych z naturalnego drewna użytego do produkcji, które zależne są od warunków siedliskowych drzew,
 7. stwierdzenia wad, uszkodzeń oraz braków ilościowych elementów i akcesoriów w meblach zamontowanych przed sprzedażą, a widocznych przy zakupie,
 8. szkód powstałych w wyniku niewłaściwego przewożenia, przenoszenia oraz montażu mebli przez Konsumenta/ Przedsiębiorcę, np. podczas przeprowadzki. Pod pojęciem „niewłaściwe przewożenie” należy rozumieć niezachowanie należytej staranności w zabezpieczeniu przewożonych elementów,
 9. stwierdzenia uszkodzeń powstałych w wyniku siadania na oparciach lub miejscowego znaczącego obciążenia, np. stawiania ciężkich przedmiotów, punktowego nacisku na tapicerkę.
 10. Za wady Towaru nie uznaje się:
 1. marszczenie typowe dla tkaniny obiciowej lub skóry, powstałe podczas użytkowania mebla,
 2. naturalne cechy tkanin: wyciąganie, cieniowanie, zagniecenia, odbarwienia powstałe pod wpływem światła oraz w wyniku naturalnego użytkowania mebla,
 3. różne układanie włosa w tkaninach o długim włosie,
 4. meble tapicerowane posiadające mechanizm sedaca mają charakter wypoczynkowy – wszystkie cechy stanowiące oznakę prawdziwości skóry, takie jak faktura, różnice odcieni, drobne zadrapania, blizny, ukłucia i inne znamiona powstałe przed procesem garbowania,
 5. różnice ułożenia słojów, odcieni barw drewna,
 6. utrata elastyczności oraz zbicie pierza w poduchach z wypełnieniem pierzowym,
 7. specyficzny zapach nowego mebla, w tym zapach pierza
 8. dopuszczalne jest skrzypienie mechanizmu sedaka, w meblach wyposażonych w ten mechanizm

 

§9 Pozostałe prawa i obowiązki

 1. Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi elektronicznej Konta Klienta bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres halo@euforma.pl lub pisemnie na adres Sprzedawcy.
 2. W wypadku Klientów będących Konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi elektronicznej, gdy Konsument rażąco lub uporczywie narusza Regulamin, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym, po bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Naruszenie Regulaminu musi mieć charakter obiektywny i rażący. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej w takim wypadku wygasa po upływie 14 dni od dnia złożenia przez Usługodawcę Konsumentowi oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu.
 3. W wypadku Klientów nie będących Konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Klientowi stosownego oświadczenia.

 

§10 Ogólne warunki korzystania ze Sklepu

 1. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego następujące Usługi:
  1. przedstawienie oferty Sklepu,
  2. możliwość składania Zamówień na Towary dostępne w Sklepie Internetowym i tym samym zawierania Umów sprzedaży na odległość,
  3. możliwość korzystania z Konta Klienta,
 2. Dostęp do usług określonych w ust. 1 pkt. 1-2 powyżej nie wymaga Rejestracji.
 3. Dostęp do usługi określonej w ust. 1 pkt. 3 powyżej wymaga dokonania Rejestracji.
 4. Do korzystania ze Sklepu wymagane jest posiadanie przez Klienta urządzenia z dostępem do sieci Internet wyposażonego w przeglądarkę internetową (zalecane Mozilla Firefox wersja minimum 24.0, Opera od wersji 10, Google Chrome w wersji 28.0 lub nowszej lub MS Internet Explorer w wersji minimum 8.0 lub nowszej), która zapewnia obsługę plików cookie oraz skryptów Javascript. Dopuszczalne jest stosowanie innych wersji przeglądarek internetowych, jeżeli zapewniają one pełną zgodność z wersjami wymienionymi powyżej.
 5. Dla zachowania bezpieczeństwa korzystania ze Sklepu internetowego, zaleca się, aby urządzenie z którego korzysta Klient w szczególności posiadało:
  1. system antywirusowy z najnowszą wersją definicji wirusów i uaktualnień,
  2. skuteczną zaporę bezpieczeństwa (firewall),
  3. zainstalowane wszystkie dostępne aktualizacje systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej, które dotyczą bezpieczeństwa,
  4. aktywowaną funkcję akceptacji plików cookies oraz Java Script w przeglądarce internetowej,
  5. oprogramowanie umożliwiające odczyt plików w formacie PDF.
 6. Reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: EUFORMA Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Królowej Jadwigi 18/118, 85-231 Bydgoszcz, lub mailowo pod adres halo@euforma.pl.
 7. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, a także podstawę roszczenia reklamacyjnego.
 8. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni.

 

§11 Rozstrzyganie sporów

 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Klientem, który jest Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Klientem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

 

§12 Dane osobowe

 1. Dane osobowe Klientów są przetwarzane przez Usługodawcę z uwzględnieniem przepisów prawa w tym zakresie, w tym w szczególności ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.
 2. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek nie podanie wymaganych danych osobowych może uniemożliwić złożenie Zamówienia.
 4. Wszystkie udostępnione dane osobowe podlegają szczególnej ochronie.
 5. Każdemu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, a także prawo do żądania ich aktualizacji lub zaprzestania przetwarzania.

 

§13 Postanowienia końcowe

 1. Konsument ma prawo do negocjacji warunków postanowień Regulaminu. W celu realizacji tego uprawnienia Konsument powinien się skontaktować Usługodawcą za pośrednictwem poczty tradycyjnej, poczty e-mail lub telefonicznie.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 3. Klienci mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie oraz nieodpłatnie za pośrednictwem odesłania internetowego (tj. linku) zamieszczonego na stronie głównej Sklepu oraz sporządzić jego wydruk.
 4. Informacje o Towarach podane w Sklepie, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 5. Prawa wyłączne do treści udostępnianych w ramach Sklepu Internetowego, w szczególności prawa autorskie do zdjęć, nazwa Sklepu, znaki towarowe Usługodawcy oraz producentów Towarów, wchodzące w ich skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Usługodawcy lub podmiotom, z którymi Usługodawca zawarł stosowne umowy. Zabrania się kopiowania, czy też innych form korzystania z jakichkolwiek elementów Sklepu bez zgody Usługodawcy.

 

 Załącznik nr 1 do Regulaminu

Wzór formularza odstąpienia od Umowy sprzedaży

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Data: …………………

Adresat:

EUFORMA Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Królowej Jadwigi 18/118, 85-231 Bydgoszcz,

e-mail: halo@euforma.pl
tel. +48 509 11 99 00

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Data odbioru Towaru: ……………………………………………………………

Imię i nazwisko konsumenta:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Adres konsumenta:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

W przypadku chęci otrzymania zwrotu na rachunek bankowy prosimy o podanie nazwy banku i nr konta bankowego, na który mają zostać zwrócone środki:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….
Podpis konsumenta
(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

(*) – niepotrzebne skreślić

z dnia 09.06.2016r.