Regulamin Konkursu na nagrodę publiczności

I. DEFINICJE
1. Organizatorem Konkursu jest EUFORMA Sp. z o.o. zwana dalej „Organizatorem”.
2. Uczestnikami Konkursu są:
– autorzy wyróżnionych projektów w konkursie na najlepszą wizualizację wnętrza, który został przeprowadzony przez Euformę w terminie 12.07-31.08.2021,
– każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która w terminie wskazanym w punkcie II. Regulaminu, odda głos na najlepszy projekt oraz zostawi komentarz.
3. Zwycięzcami Konkursu, zwanym dalej „Zwycięzcą” są:
– 1 autor projektu z największą ilością polubień pod zdjęciem swojego projektu w poście konkursowym,
– osoby, które wykonają zadanie konkursowe oraz zostaną wybrane przez jury konkursu. Jury wyłoni 5 Zwycięzców, którym zostaną przyznane nagrody numerowane od 1 do 5.

II. PRZEBIEG KONKURSU
1. Konkurs rozpoczyna się w dniu 15.11.2021 o godz. 12.00 i kończy 24.11.2021 o godz. 12.00.
2. Wyniki zostaną ogłoszone najpóźniej do dnia 26.11.2021.
3. Cały konkurs odbywa się za pośrednictwem profilu na portalu Facebook.
4. Konkurs polega na wyłonieniu laureata publiczności, spośród wszystkich wyróżnionych prac w konkursie Euformy na najciekawszą wizualizację wnętrza.
5. Nagrodę publiczności otrzyma projekt, który zdobędzie najwięcej polubień (lubię to) pod opublikowanym zdjęciem w poście konkursowym.
6. Autor tego projektu otrzyma nagrodę główną.
7. Uczestnicy, którzy będą głosować klikając ‘lubię to’ pod zdjęciami projektów i zostawią komentarz, w którym napiszą co im się podoba w projekcie, mają szansę na zdobycie nagrody dodatkowej (numerowanej 1-5).
8. Skomentowanie oznacza przystąpienie przez Uczestnika do konkursu oraz akceptację niniejszego regulaminu.
9. Jury wyłoni 5 Zwycięzców, którzy udzielą najciekawszych odpowiedzi. Wyłonionym Zwycięzcom jury przyzna nagrody numerowane od 1-5.
10. Nagrodami w konkursie są:

Nagroda główna:
TFORY, fotel ANDU w tkaninie WOOL z 1 grupy cenowej, SALAK stolik SU kolor czarny, 4CONCEPTS lampa PARIS z szarym abażurem

Nagrody dodatkowe:

Nagroda 1:

ENDE, KUBEK ENSO BLACK WYSOKOŚĆ 8 CM POJEMNOŚĆ 400 ML 1
NOMAD, OSŁONKA CZARNA, ROZMIAR S 1
AOOMI, DUST, PLATTER 1
AOOMI, KUBEK MUG01 DUST 400 ml 1
MOYHA PODUSZKA WEŁNA I SKÓRA ANTRACYTOWA 60×40 cm 1

Nagroda 2:
ENDE, KUBEK ENSO BLACK WYSOKOŚĆ 8 CM POJEMNOŚĆ 400 ML 1
NOMAD, OSŁONKA CZARNA, ROZMIAR S 1
AOOMI, HAZE, BOWL 1
AOOMI, KUBEK MUG05 HAZE 170 ml 1
MOYHA PODUSZKA PREMIUM WEŁNIANA ANTRACYTOWA 70X40 cm 1

Nagroda 3:
ENDE, KUBEK ENSO KORALOWIEC 400 ML 1
NOMAD, OSŁONKA CZARNA, ROZMIAR S 1
AOOMI, HAZE, BOWL BREAKFAST 1
AOOMI, KUBEK MUG03 HAZE 200 ml 1
FOONKA, WAŁEK WYPEŁNIONY ŁUSKĄ GRYKI 50X15CM 1

Nagroda 4:
ENDE, MUG SPRINKLED BLACK WYSOKOŚĆ 8,5 cm POJEMNOŚĆ 250ml 1
NOMAD, OSŁONKA CZEKOLADOWA, ROZMIAR S 1
AOOMI, LUNA, BOWL 1
AOOMI, KUBEK MUG03 LUNA 200 ml 1
FOONKA, WAŁEK WYPEŁNIONY ŁUSKĄ GRYKI 50X15CM 1

Nagroda 5:
ENDE, MUG SPRINKLED WHITE WYSOKOŚĆ 8,5 cm POJEMNOŚĆ 250ml 1
NOMAD, OSŁONKA BRĄZOWA, ROZMIAR S 1
AOOMI, LUNA, BOWL 1
AOOMI, KUBEK MUG07 LUNA 125 ml 1
FOONKA, WAŁEK WYPEŁNIONY ŁUSKĄ GRYKI 50X15CM 1

11. Każdemu uczestnikowi konkursu może zostać przyznana jedna nagroda.
12. Każdy Uczestnik, który w jakikolwiek sposób spróbuje zakłócić przebieg konkursu, zostanie zdyskwalifikowany ze skutkiem natychmiastowym.
13. Organizator zastrzega sobie prawo do nieuwzględnienia głosów pozyskanych w sposób budzący wątpliwości. Szczególnie pochodzących z zagranicznych forów internetowych i grup.
14. W przypadku dyskwalifikacji pierwotnego Zwycięzcy, nagrodę otrzyma następny w kolejności Uczestnik, który zostanie wybrany przez jury.
5. Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny.

III. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA, REKLAMACJE
1. Organizator obowiązany jest, w ciągu 30 dni od daty ogłoszenia wyników konkursu, przekazać Nagrody Zwycięzcom.
2. Nagroda zostanie wysłana za pośrednictwem poczty kurierskiej. Po stronie Zwycięzcy jest sprawdzenie podczas odbioru przesyłki czy nie została ona uszkodzona.
3. Wyłonieni zwycięzcy powinni w ciągu 3 dni od ogłoszenia wyników konkursu przesłać na adres marketing@euforma.pl , swoje dane kontaktowe umożliwiające wysłanie nagrody (imię, nazwisko, adres, nr telefonu)
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wady przedmiotów, stanowiących Nagrody w Konkursie, o ile powstały one z przyczyn, za które nie ponosi on odpowiedzialności.
5. Reklamacje odnośnie przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Organizatora: , w terminie 3 dni, od dnia zakończenia konkursu.
6. Reklamacja zostanie rozstrzygnięta w terminie 14 dni od jej prawidłowego złożenia Organizatorowi. Decyzja Organizatora co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna.
7. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, oraz adres mailowy Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
8. O wyniku rozpatrzonej reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony na adres mailowy podany w reklamacji.
9. Reklamacje nie zawierające danych wymienionych w punkcie 6 powyżej nie będą rozpatrywane.

IV. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika w celu realizacji Konkursu i w zakresie wskazanym w niniejszym Regulaminie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz w celach marketingowych.
2. Administratorem danych osobowych jest Organizator Konkursu.
3. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych oraz możliwość poprawiania swoich danych poprzez przesłanie odpowiedniej informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy Organizatora: halo@euforma.pl
4. Uczestnik ma prawo do usunięcia swoich danych poprzez przesłanie odpowiedniej informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy Organizatora: halo@euforma.pl. Dane zostaną usunięte w ciągu 14 dni od otrzymania stosownej prośby.
5. Podawanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne.
6. Dane gromadzone podczas realizacji Konkursu będą wykorzystywane jedynie przez Administratora Danych. Nie będą udostępniane żadnej innej organizacji, osobom fizycznym lub innym podmiotom trzecim bez zgody Uczestnika.
7. Uczestnictwo w Konkursie oznacza wyrażenie zgody na powyższe warunki i zasady ochrony danych osobowych.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Uczestnictwa w Konkursie, praw oraz obowiązków z nim związanych, w tym także prawo do żądania wydania Nagrody, Uczestnik nie może przenosić na osoby trzecie.
2. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach losowych i zakładach wzajemnych.
3. Konkurs nie jest organizowany z udziałem ani też wpierany przez właściciela serwisu Facebook.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania modyfikacji postanowień Regulaminu.